นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

 

 

เรื่อง       แจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรียน      ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

              บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติ”) มีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ บริษัทซึ่งจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล จึงได้ระบุรายละเอียดและขอบเขตการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.tbroker.co.th โดยในกรณีที่เจ้าของข้อมูลประสงค์ใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติกำหนดไว้ เช่น  การขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพิกถอนความยินยอม เป็นต้น เจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติได้ที่  E-mail address : DPO@tbroker.co.th

 

 

                                                                                                                   ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                            บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด