แบบทดสอบการเป็นนักขายมืออาชีพ T Broker
แบบทดสอบการเป็นนักขายมืออาชีพ T Broker

แบบทดสอบการเป็นนักขายมืออาชีพ T Broker

  • แบบทดสอบการเป็นนักขายมืออาชีพ T Broker
เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ รวมทั้งความสามารถในการเป็นนักขายพื้นฐานตรงตามความต้องการของ T Broker ผลจากการประเมินที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวมเพื่อเป็นนายหน้ากับ T Broker
จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ต้องการสมัครเป็นนายหน้ากับ T Broker ให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามนี้

คำอธิบาย แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ต้องการสมัครเป็นนายหน้ากับ T Broker ทำแบบสอบถามให้ครบทั้ง 3 ตอน ภายในระยะเวลา 15 นาที เพื่อให้การสมัครนายหน้ากับ T Broker สมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

**อนึ่งหากท่านทำแบบสอบถามไม่เข้าเกณฑ์ตามที่บริษัทฯกำหนด ท่านจะยังไม่สามารถสมัครเป็นนายหน้ากับ T Broker ได้ โดยท่านสามารถเข้ามาทำแบบสอบถามได้ใหม่อีกครั้งหลัง 7 วัน