คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คุณสุวิมล บุนนาค
คุณสุวิมล บุนนาค
ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา
คุณเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา
กรรมการ
คุณ ชนิตา ขยันตรวจ
คุณ ชนิตา ขยันตรวจ
กรรมการผู้จัดการ
คุณอภัสนันท์ ขวัญแสนศิษฐ์
คุณอภัสนันท์ ขวัญแสนศิษฐ์
กรรมการ
คุณกิตติพงษ์ ทีฆภัทรดิลก
คุณกิตติพงษ์ ทีฆภัทรดิลก
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดนายหน้า
คุณสุจิตรา ชูศักดิ์
คุณสุจิตรา ชูศักดิ์
ผู้จัดการอาวุโส แผนกงบประมาณและกลยุทธ์
คุณณัฐธยาน์ ขำศรีบุศ
คุณณัฐธยาน์ ขำศรีบุศ
ผู้จัดการอาวุโส แผนกสรรหาและฝึกอบรม