คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คุณสุวิมล บุนนาค
คุณสุวิมล บุนนาค
ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา
คุณเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา
กรรมการ
คุณ ชนิตา ขยันตรวจ
คุณ ชนิตา ขยันตรวจ
กรรมการผู้จัดการ
คุณอภัสนันท์ ขวัญแสนศิษฐ์
คุณอภัสนันท์ ขวัญแสนศิษฐ์
กรรมการ
คุณกิตติพงษ์ ทีฆภัทรดิลก
คุณกิตติพงษ์ ทีฆภัทรดิลก
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดนายหน้า
คุณกัญญา ทรัพย์บุญรอด
คุณกัญญา ทรัพย์บุญรอด
ที่ปรึกษา ด้านงานสรรหาและฝึกอบรม
คุณสุจิตรา ชูศักดิ์
คุณสุจิตรา ชูศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ
คุณณัฐธยาน์ ขำศรีบุศ
คุณณัฐธยาน์ ขำศรีบุศ
ผู้จัดการอาวุโส แผนกสรรหาและฝึกอบรม
คุณกัณฐาภรณ์ ฤทธิเรือง
คุณกัณฐาภรณ์ ฤทธิเรือง
ผู้จัดการ การตลาดประจำพื้นที่
คุณจริยา  คชสิทธิ์
คุณจริยา คชสิทธิ์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสารสนเทศ
คุณกนกวรรณ อินจงกล
คุณกนกวรรณ อินจงกล
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
คุณสุภาใจ ปรางค์ประยูร
คุณสุภาใจ ปรางค์ประยูร
ผู้จัดการอาวุโสแผนกสินไหมทดแทน
คุณลภาภัสร พสุภัสกุล
คุณลภาภัสร พสุภัสกุล
ผู้จัดการอาวุโสแผนกงบประมาณและกลยุทธ์