จรรยาบรรณนายหน้า
จรรยาบรรณนายหน้า

จรรยาบรรณนายหน้า

จรรยาบรรณของนายหน้า คือ หลักความประพฤติอันเหมาะสมที่แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพที่เป็นกลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพนั้นๆยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมวิชาชีพ เกียรติคุณ ศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของผู้ประกอบวิชาชีพนั้น


หน้าที่ของนายหน้าประกันภัย

ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการและความสามารถของลูกค้า การให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย เพียงพอต่อการตัดสินใจด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการใช้บริการต่อไป มีการสอบถามคุณภาพการขายที่รัดกุม เอกสารการขาย สื่อการขาย โฆษณา ให้ข้อมูลครบถ้วน ไม่เกินจริง ไม่บิดเบือน


จรรยาบรรณและศีลธรรมสำหรับนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต
 
 • มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ
 
 • ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบำเหน็จ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เอาประกันภัย
 • ให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของผู้เอาประกันภัย
 
 • ไม่แนะนำให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อทำสัญญาใหม่หากทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์
 • รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
 
 • ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าหรือบริษัทประกันภัยอื่น
 • เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพื่อการพิจารณารับประกันหรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์
 
 • หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ
 • ไม่เสนอแนะผู้ขอเอาประกันภัย ทำประกันภัยเกินความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
 
 • ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ
   


ข้อกำหนดที่ใช้เสนอขายกรมธรรม์ประกัน
 
 • อธิบายหลักการเปิดเผยข้อเท็จจริงในใบคำขอเอาประกันภัยและผลที่จะเกิดขึ้นหากมีการแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญ
 
 • แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสิทธิการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตลอดจนกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ระบุแจ้งชัดว่ากรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายเป็นกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทใด
 
 • บริหารจัดการกรณีเกิดการขัดกันทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอประกอบการตัดสินใจทำสัญญาประกันภัย
 • ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการรบกวน หรือก่อความรำคาญให้แก่ลูกค้า 
 
 • แจ้งลูกค้าทราบจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย  
 • แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยไม่ใช่การฝากเงินและห้ามใช้คำว่า “ฝาก”หรือ “ฝากเงิน”แทนคำว่า“ชำระเบี้ยประกันภัย”
   


ข้อปฏิบัติในการขายประกัน
 
 • ต้องมีใบอนุญาต นายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย
 
 • ต้องแจ้งชื่อบริษัทรับประกันภัย
 • ต้องแนะนำผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ที่กำหนด
 
 • ต้องสอบความต้องการของลูกค้า
 • ต้องพิจารณาความเหมาะสมและความสามารถในการชำระเบี้ยประกัน
 
 • ต้องอธิบายความคุ้มครองให้ครบถ้วน
 • ต้องเพิ่มเติมความระมัดระวังสำหรับลูกค้าที่เปราะบาง 
 
 • ต้องอธิบายหลักการเปิดเผยข้อมูลความจริงในใบคำขอเอาประกันภัยและผลที่เกิดขึ้นหากมีการแถลงข้อเท็จจริง
 • ต้องแนะนำตัว แจ้งเลขที่ใบอนุญาตพร้อมแสดงใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าวินาศภัย
   
 
 • ให้นำส่งเอกสารยืนยันการชำระเบี้ยให้กับลูกค้า (หลักฐานการับประกันภัย) เพื่อเป็นการยืนยันว่าลูกค้าได้รับความคุ้มครองจริง
   
ข้อห้ามปฏิบัติในการขายประกันภัย
 
 • ห้าม บังคับขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ประกันชีวิต  
 
 • ห้าม เร่งรัดลูกค้าในการตัดสินใจ
 • ห้าม ชวนยกเลิกกรมธรรม์เดิม เพื่อให้มาซื้อกรมธรรมฉบับใหม่
 
 • ห้าม ขายประกันแฝง
 • ห้ามปกปิดข้อมูลสำคัญ เช่น สุขภาพ ตัวอย่าง ในการขอเอาประกันภัยหากบริษัทประกันภัยทราบในภายหลังว่าลูกค้ามีการปกปิดข้อมูลสาระสำคัญบริษัทอาจใช้สิทธิบอกล้างสัญญาและสัญญาจะเป็นโมฆียะได้