คุณสมบัตินายหน้า T Broker
คุณสมบัตินายหน้า T Broker

คุณสมบัตินายหน้า T Broker

  • ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
  • ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  • ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทีสุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • ไม่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย/ตัวแทนประกันชีวิต
  • ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันชีวิตในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
  • ต้องเป็นบุคคลที่มีใบอนุญาตการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย/นายหน้าประกันชีวิต  
  • ได้รับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัย/ประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดหรือสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย/ประกันชีวิตได้ตามหลักสูตรและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
  •  ผ่านการทำแบบทดสอบการเป็นนักขายมืออาชีพ T Broker