ประวัติบริษัท
ประวัติบริษัท

เกี่ยวกับเรา

Your intelligence choice
ทางเลือกที่ใช่สำหรับคุณ

By T Broker

ประวัติบริษัท

บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด

บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มทุนธนชาต  ดำเนินธุรกิจในการชี้ช่องและเป็นคนกลางในการจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ประกันชีวิตและเป็นผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอาทิ เช่น สินเชื่อ รวมถึงการจัดอบรมสัมมนาสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตประกันวินาศภัยจัดหาหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลกรในองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าบุคคล และนิติบุคคล โดยผ่านช่องทางทรัพย์สินในเครือนายหน้า ติดต่อตรงลูกค้า

 

มีสัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
100%
 

 

 

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจเป็น 2 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ หลักทรัพย์ ประกันธุรกิจสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรมพันธกิจต่อลูกค้า

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของแต่ละธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ผนวกรวม บริการทางการเงินของต่างธุรกิจในกลุ่มเข้าด้วยกัน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านคุณภาพและจริยธรรม

พันธกิจต่อสังคม

ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่ดีในสังคม เคารพในกฎระเบียบของทางการ และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับทางการเพื่อสนับสนุนการเติบโต ทางเศรษฐกิจของประเทศ และให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม

พันธกิจต่อพนักงาน

มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ทุกบริษัทในกลุ่มให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเป็นมือาชีพในการให้บริการของแต่ละธุรกิจ อีกทั้งจะดูแลให้พนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการใดๆที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งลูกค้า และบริษัท อีกทั้งจะดูแลและรักษาพนักงานที่ดี มีคุณภาพ ไว้กับองค์กรในระยะยาว  

ภารกิจ

บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด

1. มีความมั่นคงทางการเงิน เพราะเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยทุนธนชาต

2. มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ประกันภัย ประกันชีวิต และธุรกิจอื่นๆ

3. มีทีมงานในการจัดการสินไหมที่เป็นมืออาชีพ (Claim Advisor) เพื่อทำการวิเคราะห์ Risks Improvement ให้กับลูกค้า มีทีมจัดอบรมให้กับนายหน้าภายใต้สังกัด ทั้งการสอบบัตรนายหน้า และการจัดอบรมการต่ออายุบัตร รวมไปถึงหลักสูตร

4. การอบรมอื่นๆ ที่ให้กับองค์กรภายนอก

5. มีทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ (Professional Teams)

 

ประวัติการจัดตั้ง

 • 2559

  บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด

  วันที่เปิดทำการ 8 สิงหาคม 2559 ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจในการให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และประกันชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในกลุ่มลูกค้ารายบุคคล และลูกค้านิติบุคคล โดยผ่านช่องทางทรัพย์สินในเครือ นายหน้าลูกค้าติดต่อตรงและ Telesale มีสัดส่วนการถือหุ้น

 • 2562

  บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด

  ‘ธนชาตประกันภัย’ ร่วมเปิดตัว ‘T Broker’ พันธมิตรธุรกิจรายใหม่ โดยผู้ถือหุ้น บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 100% 

 • 2563
  เปิดตัว เวปไซด์ ที โบรคเกอร์ อย่างเป็นทางการ เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับ นายหน้า ในการเข้ามาดูผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมไปถึงการพัฒนาบุคคลากร นอกจากนี้ เรายังเพิ่มพันธมิตรธุรกิจประกันชีวิตเพิ่มมาอีก 3 บริษัท คือ เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพประกันชีวิต และ เอ็มบีเค ไลฟ์ ประกันชีวิต