ขั้นตอนการรับสมัครนายหน้า
ขั้นตอนการรับสมัครนายหน้า

ขั้นตอนการรับสมัครนายหน้า

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก T Broker

1.กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านทางเว็ปไซด์ T Broker 

2.อัพโหลดเอกสารหลักฐานประกอบการสมาชิก
    -สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
    -สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
    -สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารใดก็ได้
    -รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    -สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล)

**เอกสารสำเนาเซนรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ขั้นตอนการสมัครเป็นนายหน้า T Broker

1.กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านทางเว็ปไซด์ T Broker

2.อัพโหลดเอกสารหลักฐานประกอบการสมาชิก

    -สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
    -สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
    -สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารใดก็ได้ (ยกเว้นธนาคารออมสิน)
    -รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    -สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย/นายหน้าประกันชีวิต
    -สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล)


3.ผ่านการทำแบบทดสอบการเป็นนักขายมืออาชีพ T Broker